dimecres, 18 de març de 2009

Projecte i convocatòria de concurs per a la rehabilitació de l'edifici del Pes del Bessó

Més de tres mesos després de la resolució per la qual el Govern de les Illes Balears concedeix una subvenció per a la rehabilitació de l'edifici del Pes del Bessó, el dia 12 de març apareix al Butlletí Oficial de les Illes Balears la resolució de l'Ajuntament d'Inca per la qual s'exposa al públic el projecte i plec de condicions que han de regir el contracte d'obres per dur a terme el projecte de reforma de coberta, sala polivalent i espai d'entrada de l'edifici del Pes del Bessó, i la convocatòria del concurs per dur a terme el projecte.
Ens trobem, per tant, en que fins el 7 d'abril es poden presentar proposicions, fins a meitat del mes d'abril no es farà l'adjudicació, cas que hi hagi contractistes interessats en el projecte. El període d'execució previst de les obres és de tres mesos, de forma que ens anam ja a l'estiu.
Creuarem els dits perquè no hi hagi endarreriments en l'execució de les obres que puguin afectar el començament del curs vinent (dissortadament tenim ja experiències en aquest sentit), i lamentam que no es contempli al projecte cap intervenció explícita en climatització (més enllà de la millora que comporti la rehabilitació de la coberta) ni en insonorització. Esperam que aquestes intervencions, no obstant, deixin l'edifici en unes mínimes condicions perquè pugui ser utilitzat com a conservatori professional.

Antoni Salvà