dilluns, 26 de novembre de 2012

Reunió del patronat de dia 23/11/12

Hola a tothom,
Divendres dia 23/11/12 hi va haver una nova reunió del patronat. 
Començaren amb el pressupost. La regidora va explicar que hi havia un petit augment (0,78%) atribuïble a l'anterior pujada de quotes (de 105.000 a 108.000 € per a aquesta partida) i que s'havia pressupostat 4000 € d'inversió per instruments... També hi ha una petita rebaixa per part de l'empresa que gestiona el professorat.
A la pregunta si l'augment tendria cap repercussió sobre  les quotes de les famílies, varen contestar que es mantenen els mateixos preus, que l'augment ve de l'anterior pujada de quotes. També vaig dir que me pareixia molt bé haver augmentat la inversió, però que no era suficient donat el retràs que es du en quant a compra i manteniment d'instruments... Es varen excusar diguent que allò és tot lo que es pot pressupostar i punt i també que han fet un gran esforç per haver arreglat l'aula de dansa. Respecte a com s'invertiran els 4000€, el director va dir que l'equip directiu ho estudiarà i durà una proposta a un futur patronat.
També vaig demanar si aquesta reducció de despesa per part de l'empresa afectava la situació laboral del professorat i varen contestar que era dins la partida de despeses corrents, que el professorat continuava amb les mateixes condicions econòmiques.
Es va votar, amb 4 vots a favor i 4 abstencions.
En el punt 4 de proposta de despeses, es varen corregir dues errades que feien referència a les factures 45 i 55. Tot estava relacionat amb l'empresa i amb la contractació del personal de l'ajuntament.
En els precs i preguntes, el director va explicar l'estat de matrícula d'aquest curs respecte del curs passat. S'ha passat de 192 a 165 matriculats a principi de curs, però va dir que analitzant l'evolució al llarg del curs, a la pràctica venen a ser uns 12 a 15 alumnes menys i que, excepte dansa, la resta de matrícula estava gairebé al complet. Per part de l'oposició es va demanar que, ja que s'ha fet la inversió en dansa, es faci més publicitat i promoció per tal d'augmentar la matrícula. Es va debatre un poc sobre com fer promoció de l'escola en general, a part del concert que es fa dins el desembre i al que assisteixen alumnes de 6 i 7 anys de les escoles d'Inca. No es va arribar a cap conclusió però va sortir el tema de la pàgina web de l'escola, que JA FUNCIONA!! Està enllaçada des de la web de l'ajuntament. Si la visitau, veureu que no justifica ni molt manco els 5000 € que es varen pagar en el seu moment. És ben magre, crec que qualsevol la podria haver fet amb un parell d'hores.
Per acabar, vaig demanar l'estat de les gestions per al futur conservatori i me contestaren que estan en marxa, que varen demanar un visita d'inspecció per comprovar si les instal·lacions complien els requisits i que l'única mancança és que hi ha d'haver una biblioteca. Ja tenen l'espai a la planta baixa i hi fan  comptes dur llibres de la biblioteca de crist rei. Respecte del futur més immediat, npi.
En resum... tot segueix igual (de malament...?)

Tomeu

dijous, 23 de juny de 2011

Concert fi de curs 2010-2011

Concert fi de curs de l'EMMAT, al claustre de Sant Doménec d'Inca, el 22 de juny de 2011.

dimarts, 12 d’octubre de 2010

L'EMMAT no és la responsable del dèficit de l'Ajuntament d'Inca

En l'edició del 02/10/10 del Diario de Mallorca va aparèixer una notícia sobre el "dèficit" de l'escola municipal de música Antoni Torrandell que hem acollit amb preocupació, tant per la falsetat verificable del seu contingut com per la seva intencionalitat:

Aquesta és la nota de premsa en resposta al contingut de la notícia, que no ha estat publicada -tot i haver estat tramesa a la delegació d'Inca del diari esmentat- i que difonem en aquest espai.

En relació a la notícia que va aparèixer en el Diari de Mallorca el 2 d'octubre, no és cert que l'escola municipal de música "Antoni Torrandell" tingui dèficit. En la memòria de presentació del pressupost per a l'any 2010, signada pel batle d'Inca -que és també el president de l'organisme autònom que gestiona l'escola- hi ha explícitament la frase "presenta un estat de despeses que es troba anivellat amb l'estat d'ingressos" (memòria de presentació del pressupost de l'any 2010 al Consell d'Administració de l'Organisme Autònom Antoni Torrandell el 25 de gener de 2010). Allò que sí s'ajusta a la realitat és dir que l'Ajuntament d'Inca aporta en aquest any 343837,76 euros -quantitat 22534,28 euros menys que l'any 2009, tot sigui dit- i que les famílies aporten 105000 euros en forma de quotes.
La valoració que fa el partit al qual pertany el govern municipal converteix en dèficit la transferència de l'Ajuntament d'Inca per al sosteniment de les despeses de l'organisme autònom que gestiona l'escola, omet l'aportació de les quotes de matrícula i les mensuals que han de pagar les famílies i dóna unes xifres que donen a entendre que l'activitat d'ensenyament de la música és una càrrega insostenible per al poble.
A l'AMiPA de l'escola de música ens preocupa que el principal grup municipal de l'Ajuntament d'Inca faci aquesta interpretació, errònia i malintencionada, d'un dels pocs espais de cultura de la ciutat. Les famílies de l'alumnat de l'escola municipal de música Antoni Torrandell no som els responsables del dèficit -aquest sí, comptable i fefaent- de l'Ajuntament d'Inca.

divendres, 2 de juliol de 2010

Convidada i full d'inscripció per al curs 2010-2011

Benvolguts pares i mares,
L'actual junta directiva de l'AMiPA hem estat treballant, des del primer moment i al llarg d'quests darrers tres cursos escolars, per tal de contribuir a la millora del funcionament de l'escola i també a la defensa dels drets de pares, mares i alumnes, dos camps en els quals hi ha molta feina a fer.
Per fer el seguiment i el control d'aquests i d'altres temes que afecten directament el funcionament de l'escola, i poder tenir veu dins del Consell d'Administració de l'escola, vos demanam la vostra participació, tant testimonial com també econòmica, amb la qual puguem contribuir a millorar el centre i la seva dotació.
A l'assemblea general de dia 12 de juny de 2008 es va aprovar una quota de 20 € per família i per a tot el curs per formar part de l'associació. Heu de fer l'ingrés al següent nº de compte de Sa Nostra: 2051 0109 66 1046647563. Recordau que el podeu fer a qualsevol oficina bancària, a un caixer automàtic o per Internet. A la secretaria de l'escola o en aquest enllaç trobareu el formulari d'inscripció a l'AMiPA. L'heu d'omplir amb les vostres dades i l'heu de retornar a la secretaria de l'escola, juntament amb el rebut del pagament.

Vos recordam que estam oberts a qualsevol suggeriment que pugueu tenir al correu electrònic
amipa.emmat@gmail.com i que trobareu informació de l'associació a l'espai www.amipaemmat.blogspot.com.

A començament del curs vinent rebreu oportunament la convocatòria perquè pugueu participar l'Assemblea General de l'associació, on podreu participar, donar la vostra opinió i influir en les seves línies d'actuació.
Animau-vos a participar!

El president

Antoni Salvà Salvà

dissabte, 13 de març de 2010

L'AMiPA no està d'acord amb els pressupost de l'EMMAT per a l'any 2010

El dilluns 10 de febrer es va realitzar una reunió del Consell d'Administració de l'Organisme Autònom Antoni Torrandell. El punt principal va ser l'aprovació del pressupost per a l'EMMAT per a l'any 2010. En resum, el pressupost torna a davallar.
Aquesta és l'evolució dels darrers 4 anys (l'evolució de l'IPC a Balears està com a referència):


     eur    Variació anual     Variació IPC Balears

2007   476614,97
2008   507200,00   6,4%   3,80%   (gener 2007-gener 2008)
2009   486572,04   -4,1%   0,90%   (gener 2008-gener 2009)

2010   459137,76   -5,6%
  1,70%   (gener 2009-desembre 2009)

Com podeu veure, ens trobam que el pressupost de l'EMMAT es troba per davall del nivell de 2007. Si fem servir com a referència l'IPC -que va pujant- l'escola disminueix les seves despeses. Si es veuen els capítols de despeses, desglossats, ens trobam amb el següent:
  • Despeses de personal laboral fix (personal de l'Ajuntament d'Inca)
       eur       Variació anual
2007   241843,76
2008   249099,07   3,0%
2009   256572,04   3,0%
2010   259137,76   1,0%
Ens trobam amb l'augment de sou anual del personal de l'ajuntament (enguany preveu un augment d'un 1%, en relació a l'any passat)
  • Despeses de bens corrents i serveis (la part més important és els pagaments de les factures de l'empresa que gestiona la contractació de professorat eventual):
        eur       Variació anual
2007   229771,21
2008   253100,93   10,2%
2009   225000,00   -11,1%
2010   195000,00   -13,3%

Aquí hi ha la disminució significativa, degut al canvi de les condicions de prestació de serveis per part de l'empresa que gestiona la contractació de professorat eventual (170000 eur). La resta es distribueix, per al 2010, de la següent forma:

8000 eur per a la conservació d'edificis
6000 eur per a material d'oficina no inventariable
2500 eur per a les primes d'assegurances
5000 eur per a activitats culturals

Com a observació, aquestes quantitats, excepte les primes d'assegurances que ha augmentat, són les mateixes que les que hi havia al pressupost de 2008. Tenint en compte que l'IPC acumulat des del gener de 2008 fins el desembre de 2009 és del 6,5%, això només significa que en despeses d'activitats culturals i de conservació d'edificis l'escola perd capacitat financera i, per tant, de millora.
  • Inversió i reposició de mobiliari i serveis (per exemple, per a l'adquisició d'instruments):
eur        Variació anual
2007   5000,00
2008   5000,00   0,0%
2009   5000,00   0,0%
2010   5000,00   0,0%

No sé si s'escau cap comentari. Situació estancada. No hi pot haver cap millora, ans el contrari, en les condicions i l'equipament de l'escola amb aquestes previsions.

Quant als ingressos, els que pagam les famílies, que provenen de les taxes (matrícula i quotes), tenen la següent evolució:

       eur       Variació anual
2007   89000,00
2008   89000,00       0,0%
2009   105000,00       18,0%
2010   105000,00   0,0%

El canvi de 2008 a 2009 va ser la pujada de taxes i de la matrícula. Aquestes taxes no varen pujar per a aquest curs -només aquesta ens faltaria- i es mantenen les mateixes previsions d'ingressos per aquest concepte).

Per altra banda, l'aportació de l'Ajuntament d'Inca al sosteniment de l'escola és:
       eur       Variació anual
2007   387414,97
2008   418000,00   7,9%
2009   381372,04   -8,8%
2010   353837,76   -7,2%

Podeu veure que mentre que les famílies hem augmentat en un 18% l'aportació d'ingressos a l'escola, l'Ajuntament d'Inca disminueix la seva aportació en un 15%.

Tot plegat, en aquestes xifres es troba la justificació del vot negatiu del representant dels pares a la proposta de pressupost de l'EMMAT per a l'any 2010. Entenem que són del tot insuficients per millorar les condicions d'ensenyament de la música.

dilluns, 23 de març de 2009

L'EMMAT no pot acollir un concert de percussió per falta d'instruments

Els alumnes de percussió de l'EMMAT participen a un encontre de percussió, que comporta la realització d'una sèrie de tres concerts amb alumnes de l'Escola Municipal de Música de Santanyí i del Conservatori Municipal Elemental de Palma.
El passat 7 de març es va realitzar el primer concert al Conservatori Municipal Elemental de Palma, i el divendres dia 20 era previst realitzar el segon concert a l'EMMAT d'Inca. Aquest concert, finalment no es va poder realitzar per falta d'instruments. Els disponibles actualment a l'aula de percussió no van ser suficients per poder acollir l'alumnat de les dues escoles convidades.
Ha estat una situació lamentable, que fa palesa una precarietat de recursos que no es mereix ni l'alumnat ni el professorat de l'escola i que requereix d'una intervenció urgent per part de l'Ajuntament d'Inca perquè l'EMMAT pugui estar a l'alçada de la resta d'escoles de música de Mallorca.

dimecres, 18 de març de 2009

Projecte i convocatòria de concurs per a la rehabilitació de l'edifici del Pes del Bessó

Més de tres mesos després de la resolució per la qual el Govern de les Illes Balears concedeix una subvenció per a la rehabilitació de l'edifici del Pes del Bessó, el dia 12 de març apareix al Butlletí Oficial de les Illes Balears la resolució de l'Ajuntament d'Inca per la qual s'exposa al públic el projecte i plec de condicions que han de regir el contracte d'obres per dur a terme el projecte de reforma de coberta, sala polivalent i espai d'entrada de l'edifici del Pes del Bessó, i la convocatòria del concurs per dur a terme el projecte.
Ens trobem, per tant, en que fins el 7 d'abril es poden presentar proposicions, fins a meitat del mes d'abril no es farà l'adjudicació, cas que hi hagi contractistes interessats en el projecte. El període d'execució previst de les obres és de tres mesos, de forma que ens anam ja a l'estiu.
Creuarem els dits perquè no hi hagi endarreriments en l'execució de les obres que puguin afectar el començament del curs vinent (dissortadament tenim ja experiències en aquest sentit), i lamentam que no es contempli al projecte cap intervenció explícita en climatització (més enllà de la millora que comporti la rehabilitació de la coberta) ni en insonorització. Esperam que aquestes intervencions, no obstant, deixin l'edifici en unes mínimes condicions perquè pugui ser utilitzat com a conservatori professional.

Antoni Salvà