dissabte, 13 de març de 2010

L'AMiPA no està d'acord amb els pressupost de l'EMMAT per a l'any 2010

El dilluns 10 de febrer es va realitzar una reunió del Consell d'Administració de l'Organisme Autònom Antoni Torrandell. El punt principal va ser l'aprovació del pressupost per a l'EMMAT per a l'any 2010. En resum, el pressupost torna a davallar.
Aquesta és l'evolució dels darrers 4 anys (l'evolució de l'IPC a Balears està com a referència):


     eur    Variació anual     Variació IPC Balears

2007   476614,97
2008   507200,00   6,4%   3,80%   (gener 2007-gener 2008)
2009   486572,04   -4,1%   0,90%   (gener 2008-gener 2009)

2010   459137,76   -5,6%
  1,70%   (gener 2009-desembre 2009)

Com podeu veure, ens trobam que el pressupost de l'EMMAT es troba per davall del nivell de 2007. Si fem servir com a referència l'IPC -que va pujant- l'escola disminueix les seves despeses. Si es veuen els capítols de despeses, desglossats, ens trobam amb el següent:
  • Despeses de personal laboral fix (personal de l'Ajuntament d'Inca)
       eur       Variació anual
2007   241843,76
2008   249099,07   3,0%
2009   256572,04   3,0%
2010   259137,76   1,0%
Ens trobam amb l'augment de sou anual del personal de l'ajuntament (enguany preveu un augment d'un 1%, en relació a l'any passat)
  • Despeses de bens corrents i serveis (la part més important és els pagaments de les factures de l'empresa que gestiona la contractació de professorat eventual):
        eur       Variació anual
2007   229771,21
2008   253100,93   10,2%
2009   225000,00   -11,1%
2010   195000,00   -13,3%

Aquí hi ha la disminució significativa, degut al canvi de les condicions de prestació de serveis per part de l'empresa que gestiona la contractació de professorat eventual (170000 eur). La resta es distribueix, per al 2010, de la següent forma:

8000 eur per a la conservació d'edificis
6000 eur per a material d'oficina no inventariable
2500 eur per a les primes d'assegurances
5000 eur per a activitats culturals

Com a observació, aquestes quantitats, excepte les primes d'assegurances que ha augmentat, són les mateixes que les que hi havia al pressupost de 2008. Tenint en compte que l'IPC acumulat des del gener de 2008 fins el desembre de 2009 és del 6,5%, això només significa que en despeses d'activitats culturals i de conservació d'edificis l'escola perd capacitat financera i, per tant, de millora.
  • Inversió i reposició de mobiliari i serveis (per exemple, per a l'adquisició d'instruments):
eur        Variació anual
2007   5000,00
2008   5000,00   0,0%
2009   5000,00   0,0%
2010   5000,00   0,0%

No sé si s'escau cap comentari. Situació estancada. No hi pot haver cap millora, ans el contrari, en les condicions i l'equipament de l'escola amb aquestes previsions.

Quant als ingressos, els que pagam les famílies, que provenen de les taxes (matrícula i quotes), tenen la següent evolució:

       eur       Variació anual
2007   89000,00
2008   89000,00       0,0%
2009   105000,00       18,0%
2010   105000,00   0,0%

El canvi de 2008 a 2009 va ser la pujada de taxes i de la matrícula. Aquestes taxes no varen pujar per a aquest curs -només aquesta ens faltaria- i es mantenen les mateixes previsions d'ingressos per aquest concepte).

Per altra banda, l'aportació de l'Ajuntament d'Inca al sosteniment de l'escola és:
       eur       Variació anual
2007   387414,97
2008   418000,00   7,9%
2009   381372,04   -8,8%
2010   353837,76   -7,2%

Podeu veure que mentre que les famílies hem augmentat en un 18% l'aportació d'ingressos a l'escola, l'Ajuntament d'Inca disminueix la seva aportació en un 15%.

Tot plegat, en aquestes xifres es troba la justificació del vot negatiu del representant dels pares a la proposta de pressupost de l'EMMAT per a l'any 2010. Entenem que són del tot insuficients per millorar les condicions d'ensenyament de la música.